🚚 GRATIS LEVERING voor online bestellingen vanaf 49 euro!

Algemene voorwaarden

 

Inhoud
01 - Definities
02 - Identiteit en algemene contactgegevens
03 - Toepasselijk recht
04 - Rechtsgeldigheid van het aanbod
05 - De overeenkomst
06 - Herroepingsrecht
07 - Conformiteit en garantie
08 - Levering en uitvoering
09 - Betaling
10 - Aansprakelijkheid
11 - Klachten en geschillen
12 - Intellectueel eigendom en auteursrecht
13 - Partiële nietigheid

01 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Modelformulier voor herroeping: het in artikel 06 van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

02 - Identiteit en algemene contactgegevens
ATLASFORMEN SAS beheert de volgende merken: Atlas For Men, Atlas For Women, La Confortaise en Winch & Wheel. ATLASFORMEN SAS is uw verkoper. Op de website van ATLASFORMEN SAS en op de op afstand tot stand gekomen overeenkomsten tussen de verkoper en de consument, is het Nederlands Recht van toepassing (met uitsluiting van het conflictenrecht).

ATLASFORMEN SAS
87 rue la Boétie
75008 Parijs
Frankrijk
RCS Paris 449 149 038
Intracommunautair btw-nummer: NL82 38 43 62 2B 01

Klantenservice Nederland
Postadres
Klantenservice Atlas For Men
Postbus 9
3800 AA Amersfoort

Telefoon
Bestellijn: 0900 38 40 140 (€ 0,60/gesprek)
Aftersales: 085 560 51 05 (géén extra kosten/minuut)

E-mail
Via het
Contactformulier

De Nederlandse klantenservice is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 19:00 uur, en zaterdag van 9:00 tot 16:00 uur.

Klantenservice België
Postadres
Klantenservice Atlas For Men
Postbus 10021
1030 Brussel

Telefoon
Bestellijn: 070 358 408 (€ 0,30/minuut)
Aftersales: 078 790 095 (géén extra kosten/minuut)

E-mail
Via het Contactformulier

De Belgische klantenservice is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 19:00 uur, en zaterdag van 9:00 tot 16:00 uur.

Retouradressen
Retouradres Nederland
ATLAS FOR MEN C/O DHL PARCEL
Atoomweg 30
3542 AB Utrecht

Retouradres België
ATLAS FOR MEN
P/A CHARLEROI X
Rue du Rabiseau 14
6099 Charleroi

03 - Toepasselijk recht
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de firma ATLASFORMEN SAS (hierna: “de ondernemer”) en natuurlijke personen van 18 jaar of ouder die handelingsbekwaam zijn op het moment van het sluiten van een koop op afstand (telefonisch, via de website of per bestelbon/brief/e-mail).
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten op de website van de ondernemer, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
3. De ondernemer behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen. Van toepassing zijn de algemene voorwaarden die gelden op het moment van de overeenkomst.
4. Enkel de rechtsgeldige algemene voorwaarden op www.atlasformen.nl zijn inroepbaar tegen de firma ATLASFORMEN SAS.

04 - Rechtsgeldigheid van het aanbod
1. Alle aanbiedingen van ATLASFORMEN SAS (hierna: “de ondernemer”) zijn tijdelijk. De geldigheidsduur van de aanbieding wordt uitdrukkelijk in het aanbod vermeld, staat vermeld op de welkomstpagina van de website en/of wordt vermeld in de catalogus.
2. De aanbiedingen van de ondernemer gelden zolang de voorraad strekt. Indien artikelen, ondanks inspanningen van de verkoper, niet direct beschikbaar of voorradig zijn, ontvangt de consument hierover bericht per e-mail of per brief. De ondernemer heeft het recht een niet voorradig artikel te vervangen door een artikel met dezelfde of betere eigenschappen en van dezelfde of betere kwaliteit.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
4. De aangeboden maten staan duidelijk vermeld in een maattabel op de website van de ondernemer en in de catalogus.
5. Alle afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
6. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
7. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw- en/of posttarieven.
8. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in Euro inclusief btw.
9. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

05 - De overeenkomst
1. De consument bevestigt de overeenkomst door het plaatsen van een bestelling via de website van de ondernemer. Alvorens het kiezen van een betalingsmethode, dient de consument de algemene verkoopvoorwaarden te aanvaarden door het vakje aan te vinken: “Ik aanvaard de algemene verkoopvoorwaarden”. Hiermee geeft de consument te kennen dat hij inhoudelijk op de hoogte is van de algemene voorwaarden en dat hij onvoorwaardelijk instemt met deze voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

06 - Herroepingsrecht
1. De consument kan zijn aankoop gedurende 14 dagen na ontvangst van de bestelling ontbinden zonder opgave van redenen. Deze bedenktijd gaat in:
a) Op de dag na ontvangst van het product door de consument, of door een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is
b) Als de consument, of door een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen wanneer zijn bestelling in meerdere keren geleverd wordt.
2. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan ATLASFORMEN SAS (hierna: “de ondernemer”) via de klantenservice of door het modelformulier voor herroeping in te vullen dat hier te downloaden is. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient hij het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren. De retour dient naar het retouradres worden gestuurd zoals vermeld staat in artikel 02 van deze algemene voorwaarden met een volledig ingevulde retour bon. De retour bon is te vinden op de factuur.
4. Niet gefrankeerde retourzendingen, beschadigde artikelen of onvolledige artikelen worden geweigerd.
5. Indien de klant na afloop van de in lid 2 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, respectievelijk het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
6. Indien de consument zijn recht van herroeping uitoefent, wordt de koopprijs inclusief eventuele verzendkosten, binnen 14 dagen na ontvangst van het herroepingsverzoek terugbetaald. De terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.
7. De ondernemer mag wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij of zij het product heeft teruggezonden.

Kosten in geval van herroeping

1. De kosten van een retourzendingen komen voor rekening van de consument, tenzij de retourzending het gevolg is van een tekortkoming welke is toe te rekenen aan ATLASFORMEN SAS. Dit is bijvoorbeeld het geval bij producten die bij het inpakken een verkeerde referentie hebben meegekregen, wanneer producten ontbreken of gebreken vertonen, of indien het product als een vervangend product werd aangeboden voor een niet voorradig artikel of van een artikel met een te lange levertijd. Let op! De consument dient alvorens een product retour te sturen te allen tijde contact op te nemen met de klantenservice om zich juist te laten informeren over de retourprocedure. De consument ontvangt enkel een vergoeding van de retourkosten op vertoning van een verzendbewijs met retourkosten.
2. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

07 - Conformiteit en garantie
1. ATLASFORMEN SAS (hierna: “de ondernemer”) staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
5. De garantie geldt niet indien:
• De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
• De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
• De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
6. Voor bepaalde producten (bijvoorbeeld horloges, elektronica en verrekijkers) geldt een langere garantietermijn dan de wettelijke garantie. Deze garantie staat duidelijk vermeld bij de technische omschrijving van het betreffende product. Om van deze garantie gebruik te maken dient de consument contact op te nemen met de klantenservice (zie voor de contactgegevens artikel 02 van deze algemene voorwaarden).

08 - Levering en uitvoering
1. ATLASFORMEN SAS (hierna: “de ondernemer”) zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. De consument dient zijn juiste afleveradres en eventuele wijzigingen daarvan tijdig aan de klantenservice door te geven.
De wettelijke maximale levertijd bij standaardzendingen bedraagt 30 kalenderdagen na verzenden van de bestelling van de consument. De ondernemer communiceert een levertijd van 5 tot 8 werkdagen.
4. De ondernemer is niet aansprakelijk voor zendingen die worden vertraagd door overmacht, zoals stakingen, vertragingen bij vervoerders et cetera.
5. De consument betaalt een vast bedrag als bijdrage voor behandel- en verzendkosten, welk bedrag duidelijk en tijdig wordt vermeld bij de bestelling.
6. Indien de levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

09 - Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst op afstand.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ATLASFORMEN SAS (hierna: “de ondernemer”) te melden.
3. Online bestellingen worden betaald met Visa,Mastercard of Bancontact (voor de Belgen), en indien de consument toegang heeft, kan tevens worden betaald met PayPal of iDeal.
4. De koop wordt pas definitief na ontvangst van de betaling. Alle door de ondernemer geleverde zaken blijven het eigendom van de ondernemer tot dat de consument alle na volgende verplichtingen uit alle met de ondernemer gesloten overeenkomsten is nagekomen.
5. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
6. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
- In Nederland: Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.
- In België : Administratieve kosten van €5,50 worden gefactureed per aanmaning.

10 - Aansprakelijkheid
1. Ondanks alle zorg die is besteed aan het maken en bijwerken van de website en de catalogus, kunnen hierop fouten, onnauwkeurigheden en/of omissies voorkomen, door toedoen van menselijk handelen of technische storingen. ATLASFORMEN SAS (hierna: “de ondernemer”) wijst iedere aansprakelijkheid voor eventueel daaruit voortvloeiende schade of gevolgschade van de hand. Eventuele aansprakelijkheid, uit welken hoofde dan ook, zal nimmer het bedrag van de bestelling te boven gaan.
2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen en waarover de ondernemer geen zeggenschap heeft.
3. De ondernemer bewaart gedurende het wettelijke termijn van 7 jaar de originelen van een bestelling die per e-mail of per post aan de ondernemer zijn gericht. Dezen kunnen geraadpleegd worden indien de consument bezwaar maakt tegen de aankoop. De ondernemer draagt zorg voor de bescherming van deze documenten en zal deze vernietigen na afloop van dit termijn.

11 - Klachten en geschillen
1. Bij klachten dient de consument zich allereerst te wenden tot de klantenservice van ATLASFORMEN SAS (hierna: “de ondernemer”) om tot een oplossing te komen. De gegevens van de klantenservice zijn te vinden in artikel 2 van deze algemene voorwaarden.
2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
4. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om klachten aan te melden via het Europees ODR-platform.
5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Op geschillen is het Nederlands Recht van toepassing (met uitsluiting van het Nederlands conflictenrecht). Voor geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter in Amsterdam bevoegd, tenzij de consument binnen een maand nadat de ondernemer zich op dit beding heeft beroepen, aangeeft het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te willen laten beslechten.

12 - Intellectueel eigendom en auteursrecht
De website van ATLASFORMEN SAS, de inhoud hiervan (foto's, teksten, presentaties, merken, tekeningen en modellen) en de daarbij behorende software, alsmede de catalogus en de inhoud daarvan worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten en auteursrecht. De uitoefening en/of exploitatie van deze rechten komt slechts de houders hiervan toe. Onder andere gebruik, reproductie, afbeelding, of integrale of gedeeltelijke verspreiding van dit materiaal is derhalve strikt verboden, tenzij het gaat om ongewijzigde of onveranderde reproducties voor eigen en privégebruik.

13 - Partiële nietigheid
Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig en daarmee nietig zijn of worden vernietigd, zullen overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

    Kies uw maat

      We hebben onze maten herzien om ervoor te zorgen dat ze precies passen zoals het hoort. Bekijk hier de