0,00
1) Gebruikeren toepasselijkrecht

Atlas For Men is een merk van ATLASFORMEN SAS. Alle rechten voorbehouden.
Op de website van ATLASFORMEN SAS en op de overeenkomsten op afstand welke tot stand komen ten gevolge van geplaatste bestellingen door de consument o.a. via de website en/of de catalogus zijn het Nederlands, het communautaire recht alsmede deze algemene voorwaarden van toepassing.

ATLASFORMEN SAS
S.A.S.met een kapitaal van € 1.533.700
RCS Paris 449 149 038
Intracommunautair BTW nummer: FR47 449 149 038 00019
87, rue La Boétie
75008 Paris

Klantenservice:
ATLAS FOR MEN
0900 900 9818
€ 0,60/gesprek
Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 19.00 uur, en zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur
klantenservice@atlasformen.nl

Retouradres Nederland (om een pakketje te retourneren):
ATLAS FOR MEN
Atoomweg 30
3542 AB Utrecht
 
Retouradres België:
ATLAS FOR MEN
BP 10021
1030 BRUSSEL

Klantenservice ATLASFORMEN SAS is lid van de FEVAD ( [Fédération des Entreprises de Vente à Distance) [Federatie van Bedrijven die op afstand verkopen], en is gehouden aan haar gedragsregels die uitgaan van respect voor de klant.
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en/of toekomstige rechtsbetrekkingen tussen de firma EDITONS ATLAS en alle natuurlijke personen die tenminste 18 jaar en handelingsbekwaam zijn op het moment van het sluiten van een koop op afstand o.a. middels de website een bestelbon of via de telefoon.
Alleen de rechtsgeldig op internet beschikbaar algemene voorwaarden op http://www.atlasformen.nl en de algemene voorwaarden zoals opgenomen in, of meegezonden met de catalogus zijn inroepbaar tegen EDITION ATLAS. EDITION ATLAS behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen. Van toepassing zijn de algemene voorwaarden die gelden op het moment van de bestelling.

2) Rechtsgeldigheid van de aanbiedingen

Elk aanbod bevat zodanige informatie, datvoor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Alle aanbiedingen zijn tijdelijk. De geldigheidstermijnen van de aanbiedingen worden uitdrukkelijk in het aanbod vermeld,staan duidelijk vermeld op de welkomstpagina van de website http://www.atlasformen.nl of worden vermeld in de catalogus.Deze aanbiedingen gelden bovendien zolang de voorraad strekt.
De aanbiedingen/kortingen op onze website en/of in mailings zijn slechts geldig indien de grootte van de bestelling voldoet aan de voorwaarden van de aanbieding, ook na retournering van producten.
Indien artikelen, ondanks inspanningen van de verkoper, niet direct beschikbaar of voorradig zijn, ontvangt de klant hierover schriftelijk bericht per post.
ATLASFORMEN SAS heeft het recht een niet voorradig artikel te vervangen door een artikel met dezelfde of betere eigenschappen en van dezelfde of betere kwaliteit.
Indien dit artikel de klant echter niet bevalt kan deze het betreffende artikel terugsturen en, op vertoon van betaling van de kosten voor terugzending (post bewijs), zorgt de klantenservice voor terugbetaling van deze kosten.
ATLASFORMEN SAS behoudt zich het recht voorom te allen tijde haar prijzen te wijzigen. De artikelen worden in rekening gebracht op basis van de tarieven die gelden op het moment dat de bestelling wordt geplaatst, voor bestellingen middels de bestelbon is de stempel van de post doorslaggevend.
De aangegeven prijzen zijn in euro's, incl. btw. Het btw-tarief is het tarief dat geldt op de dag van de bestelling.
De verkoopaanbiedingen gelden slechts voor Nederlanden voor meerderjarigen die wettelijk bevoegd zijn tot het aangaan van een overeenkomstop afstand.
Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ATLASFORMEN SAS niet.

3) Hoofdkenmerken van de producten

De aangeboden producten staan beschreven in de productbeschrijvingen op elke artikelsticker.
Foto's geven een globaal beeld van ieder artikel, bepaalde kleurverschillen in verband met de informatiedrager zijn mogelijk.
De aangeboden maten staan duidelijk vermeld op een lijst. Een maattabel is beschikbaar op de website en in de catalogus.
De onder het merk "Atlas For Men" verkorte artikelen voldoen aan de Nederlandse wetgeving.
Voor bepaalde artikelen (zoals horloges, verrekijkers..) geldt een garantie die uitgebreider is dan de wettelijke garantie. Dit staat dan duidelijk vermeld bij de technische of product-beschrijving van het artikel. Om van deze garantie gebruik te maken dient de klant contact op te nemen met de klantenservice, waarvan de contactgegevens zijn te vinden in artikel 1 van deze algemene voorwaarden.

Klantenservice:
ATLAS FOR MEN
0900 900 9818
€ 0,60/gesprek
Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 19.00 uur, en zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

Vragen over je bestelling?

België: 078 790 095 (Geen extra tarief per minuut)

Nederland: 085 560 5105 (Geen extra tarief per minuut)

4) Bevestiging van bestellingen

De klant bevestigt zijn bestelling door het versturen van de bestelbon en geeft hiermee te kennen dat hij inhoudelijk op de hoogte is van de algemene voorwaarden, een exemplaar heeft ontvangen en dat hij hiermee onvoorwaardelijk mee instemt.
De klant bevestigt zijn bestelling lang elektronische weg door het aankruisen van het hokje “ik bevestig mij bestelling” en het hokje "ik heb naar behoren kennis genomen van de algemene voorwaarden". Hiermee geeft de klant te kennen dat hij inhoudelijk op de hoogte is van deze algemene verkoopvoorwaarden,hij hier onvoorwaardelijk mee instemten hij de mogelijk heeft gehad om de algemene voorwaarden op te staan.
Indien de klant het aanbod lang elektronische weg heeft aanvaard, wordt zijn bestelling via elektronische weg bevestigd en ontvangt hij daarna binnen redelijke termijn een e-mail waarin de boeking van zijn bestelling wordt bevestigd, waarna deze wordt verwerkt en uitgevoerd.

5) Bewijs

ATLASFORMEN SAS bewaart voor bepaalde tijd in haar administratie een kopie van de e-mail ter bevestiging van de bestelling, de bestelbon als bewijsmiddel tenzij de klant hiertegen bezwaar maakt onder vermelding van datum, voorwerp en kenmerken van de bestelling.

6) Betaling

Bestellingen worden betaald met creditcard(Visa, Mastercard), via iDeal of middels acceptgiro.
De koop wordt pas definitief na ontvangst van de betaling,Alle door EDITION ATLAS geleverde zaken blijven het eigendom van EDITION ATLAS tot dat de consument alle na volgende verplichtingen uit alle met EDITION ATLAS gesloten overeenkomsten is nagekomen.

7) Levering

Levering van de artikelen wordt gegarandeerd aan alle klanten in Nederland en geschiedt per post.
De klant dient zijn juist afleveradres en e-mailadres en eventuele wijzigen daarvan tijdig aan de klantenservice door te geven.
ATLASFORMEN SAS is niet aansprakelijk voor zendingen die worden vertraagd door overmacht, zoals stakingen, vertragingen bij vervoerders etc.
De klant betaalt een vast bedrag als bijdrage voor behandel- en verzendkosten, welk bedrag tijdig wordt vermeld bij de bestelling.
De maximum levertijd bij standaardzendingen bedraagt 30 dagen na verzenden van de bestelling van de klant.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij EDITION ATLAS tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan EDITION ATLAS bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8) Herroepingsrecht

De klant kan zijn bestelling gedurende 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelde artikelen de koop zonder opgave van redenen ontbinden, tenzij het gaat om artikelen die duidelijk persoonlijk van aard zijnen audio- en video-opname en computerprogrammatuur, indien de koper hun verzegeling heeft verbroken.
Hiervoor kan men zich wenden tot de klantenservice zoals omschreven in artikel 1. Binnen bovengenoemde termijn kunnen 'geweigerde' ongeopende en geretourneerde pakjesen artikelen waarover de klant niet tevreden is,worden geruild of terugbetaald.
Bij een verzoek tot  terugbetaling voor bestellingen welke middels een betaalkaart of acceptgiro zijn betaald wordt het geld binnen 30 dagen na ontvangst van het herroepingsverzoek rechtstreeks op de betreffende bankrekening teruggestort.
Artikelendienen in de oorspronkelijke verpakking te worden teruggezonden, met alle daarbij behorende onderdelen (bijsluiter, accessoires ..) en samen met de retourbon die zich op de factuur bevindt, binnen de daarvoor aangegeven termijn, aan de klantenservice naar het adres zoals vermeld in artikel 1 van deze algemene voorwaarden.
Niet gefrankeerde retourzendingen of rembourszendingen, als ook beschadigde of onvolledige artikelen worden geweigerd.
Kosten van retourzendingen komen voor rekening van de klant, tenzij de retourzending het gevolg is van een tekortkoming welke is toe te rekenen aan ATLASFORMEN SAS. Dit is bijvoorbeeld het geval bij artikelen die bij het inpakken een verkeerde referentie hebben meegekregen, wanneer artikelen ontbreken of gebreken vertonen of indien het artikeleen vervangend artikel was voor een niet voorradigartikel of van een artikel met een te lange levertijd. De klant dient hiervoor het betreffende bonnetje van de zending te bewaren.
In alle gevallen moeten artikelen, vergezeld van de retourbon die zich op de factuur bevindt en binnen een termijn van 30 dagen, geretourneerdworden op kosten van de klant naar de klantenservice op het adres zoals in artikel 1 van deze algemene voorwaarden aangegeven.

9) Intellectueel eigendom en naburige recht

De website Atlas For Men,en de inhoud hiervan (foto's, teksten, presentaties, merken, tekeningen en modellen...)en de daarbij behorendesoftware, alsmede de catalogus en de inhoud daarvan is materiaal beschermd doorhet intellectuele eigendomsrecht en naburigerechten, welke rechten slechts de houders daarvan toekomt.
Gebruik, reproductie, afbeelding, of integrale of gedeeltelijke verspreiding van dit materiaalis derhalve strikt verboden, tenzij het gaat om ongewijzigde of onveranderde reproducties voor eigen en privé gebruik.
Photo: Isabel Julien-Laferrière

10) Aansprakelijkheid

Ondanks alle zorg die is besteed aan het makenen bijwerken van de website en de catalogus, kunnen hierop fouten, onnauwkeurigheden of omissies voorkomen en kunnen problemen met de bereikbaarheid of onderbreking van de internetverbinding bestaan. EDITION ATLAS wijst iedere aansprakelijkheid voor eventueel daaruit voortvloeiende schade of gevolgschadevan de hand. Eventuele aansprakelijkheid, uit welken hoofde dan ook, zal nimmer het bedrag van de bestelling te boven gaan.
Via hypertextlinkskunnen andere sites worden geraadpleegd. Atlas For Men is niet aansprakelijk voor de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen en waarover het bedrijf geen zeggenschap heeft.

11) Geschillen

Voor klachten of geschillen zal in eerste instantie in onderling overleg naar een oplossing worden gezocht, hetgeen overigens niets afdoet aan de gestelde termijnen. Hiervoorkunt u terecht bij onze klantenservice. De gegevens van de klantenservice zijn te vinden in artikel 1 van deze algemene voorwaarden. Op geschillen is Nederlandsrecht van toepassingen is uitsluitend de Nederlandserechterbevoegd.

12) Partiële nietigheid

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig en daarmee nietig zijn of als zodanig worden aangemerkt door de toepassing van een wettelijke bepaling of regelgeving of tengevolge van een rechterlijke uitspraak van een bevoegde rechtbank, zullen overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Lokatie:
Website gehost door: COREYE, eigendomvan Pictime SAS
Vestigingsadres: Parc de la haute Borne, 22 rue Hergé 59650 Villeneuve d'Ascq - Frankrijk
telefoon:  (+33)3 28 520 520
Fax: (+33)3 28 520 529
Email:
contact@coreye.fr
Hoofdredacteur: Olivier Izard.
Algemeen directeur catalogus: Marc Delamarre.

13)Retourneren
Hoe kan ik een (of meerdere) artikel(en) retourneren?
Voldoet een artikel na ontvangst niet aan uw wensen, dan kunt u het binnen 30 dagen in de originele verpakking aan ons retour zenden. Indien gewenst, kunt u ons binnen 15 dagen via ongeacht middel informeren over uw besluit tot terugtrekking. Indien nodig is een standaardformulier terugtrekking beschikbaar of kunt u bellen:

België: 078 790 095 (Geen extra tarief per minuut)
Nederland: 085 560 5105 (Geen extra tarief per minuut).

U hebt vervolgens 15 dagen de tijd om uw pakket naar ons retour te sturen. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u de standaardformulier invullen en retourneren met uw pakket. U kunt uw pakket sturen naar:

Nederland:Retouradres(om een pakketje te retourneren):
ATLAS FOR MEN
Atoomweg 30
3542 Ab utrecht

België: Retouradres(om een pakketje te retourneren):
ATLAS FOR MEN
BP 10021
1030 BRUSSEL
 

Atlas For Men maakt gebruik van cookies met als doel om u een optimale bezoekerservaring aan bezorgen, om u relevante advertenties aan te bieden en om uw surfgedrag te meten. Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met ons cookie statement